ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług (zwany dalej –”Regulaminem“) określa zasady świadczenia usług w postaci publikacji ogłoszeń na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem https://ogloszeniajaworzno.pl, którego właścicielem i Administratorem jest firma MICROMEDIA REGON:180842297 (zwanego dalej “serwisem OgloszeniaJaworzno.pl“).


§ 2

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Użytkownik” – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.) – zamieszczający ogłoszenie w serwisie OgloszeniaJaworzno.pl.
 2. Administrator” – osoba bezpośrednio zarządzająca serwisem OgloszeniaJaworzno.pl.
 3. Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą nazwy Użytkownika oraz hasła część serwisu OgloszeniaJaworzno.pl, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu OgloszeniaJaworzno.pl;
 4. Ogłoszenie” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług przez Użytkownika oferowanych, publikowana na stronach serwisu OgloszeniaJaworzno.pl
 5. Ogłoszenie wyróżnione” – treść informacyjna, bądź reklamowa w postaci danych identyfikujących Użytkownika, w tym danych dotyczących towarów i usług przez Użytkownika oferowanych, publikowana na stronach serwisu OgloszeniaJaworzno.pl oraz wyróżniona graficznie spośród innych ogłoszeń
 6. Umowa“– zobowiązanie o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarte pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem OgloszeniaJaworzno.pl na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 7.  “Publikacja ogłoszenia“– świadczona drogą elektroniczną bezpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji ogłoszenia na stronach serwisu OgloszeniaJaworzno.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Publikacja ogłoszenia wyróżnionego“– świadczona drogą elektroniczną odpłatna usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi usługi publikacji Wizytówki Premium na stronach serwisu OgloszeniaJaworzno.pl – na zasadach wynikających z zawartej Umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 1. Informacja handlowa“–każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku serwisu OgloszeniaJaworzno.pl
 2. Opłata abonamentowa” – należność z tytułu Umowy obejmującej Publikację ogłoszenia wyróżnionego płatna przez Użytkownika z góry.


§ 3

Regulamin określa w szczególności:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
 3. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się serwis OgloszeniaJaworzno.pl;
 4. b) zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
 5. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.


§ 4

 1. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z serwisem OgloszeniaJaworzno.pl to:
 2. a) dostęp do sieci Internet;
 3. b) przeglądarka www umożliwiająca dostęp do witryn WWW;
 4. c) posiadanie konta e-mail – służącego do odbierania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 5

 1. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną poprzez Publikację ogłoszeń i ogłoszeń wyróżnionych na stronach internetowego serwisu dostępnego pod adresem: OgloszeniaJaworzno.pl
 2. Osoby akceptujące niniejszy Regulamin oraz wypełniające formularz rejestracyjny oraz formularz dodania ogłoszenia w imieniu Użytkownika oświadczają, iż są uprawnione do reprezentacji Użytkownika w zakresie zawarcia Umowy z serwisem OgloszeniaJaworzno.pl.

ROZDZIAŁ II ZASADY ZAWIERANIA UMÓW 


§ 6

 1. Publikacja ogłoszenia wymaga zawarcia Umowy przez Użytkownika i serwis OgloszeniaJaworzno.pl.
 2. Umowa (zwana dalej – “Umową obejmującą Publikację ogłoszeń“) zostaje zawarta na okres na okres 60 (sześćdziesięciu) dni.


§ 7

 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://ogloszeniajaworzno.pl/registration oraz formularza umożliwiającego dodanie ogłoszenia bądź ogłoszenia premium dostępnego pod adresem https://ogloszeniajaworzno.pl/add-advert/ oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika dochodzi do aktywacji Konta Użytkownika.
 3. Po aktywacji Konta Użytkownik otrzymuje na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – wiadomość w postaci e-maila – zawierającą wybrany przez Użytkownika login umożliwiający logowanie do Konta.
 4. Po wypełnieniu formularza dodania ogłoszenia bądź ogłoszenia wyróżnionego i akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia Umowy po uprzedniej aktywacji Konta.
 5. W przypadku nie otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu lub jej usunięcia przez Użytkownika przed dokonaniem pierwszego logowania do Konta – Użytkownik po wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://ogloszeniajaworzno.pl/forgot-password/  otrzyma na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej – w wiadomość w postaci e-maila – zawierającą link który otwiera stronę internetową zawierającą automatycznie wygenerowane nowe hasło umożliwiające logowanie do konta.
 6. Przepis § 7 ust. 5 stosuje sie odpowiednio w razie konieczności zmiany przez Użytkownika hasła.
 7. Umowę poczytuje się za zawartą w siedzibie serwisu OgloszeniaJaworzno.pl.
 8. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi w sposób określony w § 7 ust. 1-5 jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, bądź też składania odrębnego oświadczenia.


§ 8

 1. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających ofertę serwisu OgloszeniaJaworzno.pl wraz z informacjami o promocjach i usługach Administratora.
 2. Dokonując rejestracji konta, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu – na zasadach wynikających z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

 


ROZDZIAŁ III ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI 


§ 9

1a. Publikacja ogłoszenia jako usługa określona w § 2 ust. 6a  jest bezpłatna.

1b. Publikacja ogłoszenia wyróżnionego jako usługa określona w § 2 ust. 6b  jest odpłatna.

 1. Opłata abonamentowa z tytułu obowiązywania Umowy obejmującej Publikację ogłoszenia wyróżnionego wynosi 12,30 zł brutto (opłata zawiera 23% podatku VAT).
 2. Dla Użytkownika właściwa pozostaje wysokość Opłaty abonamentowej, obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.


§ 10

 1. Użytkownik obowiązany jest do dokonania Opłaty abonamentowej z tytułu Umowy obejmującej Publikację Wizytówki Premium – z  góry przed opublikowaniem wizytówki;
 2. Zapłaty dokonuje się za pośrednictwem systemu tpay.com lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na wskazane przez Administratora konto bankowe.
 3. Po uiszczeniu opłaty w trybie określonym w § 10 ust. 2 Regulaminu oraz w przypadku chęci otrzymania przez Użytkownika zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana drogą elektroniczną – na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień rejestracji wpływu całej należności.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i dokonanie płatności w sposób określony w § 10 ust. 1-2 Regulaminu.


§ 11

 1. W przypadku dodania ogłoszenia i nieuregulowania płatności Opłaty abonamentowej Użytkownik otrzymuje przypomnienie w formie elektronicznej, bądź telefonicznej.


ROZDZIAŁ IV ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ


§ 12

 1. Wszelkich czynności związanych z zamieszczaniem i edycją Wizytówek, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 2. Użytkownik w ramach zawartej umowy może zamieszczać dowolną liczbę ogłoszeń.
 3. Treść Wizytówki winna być sformułowana w sposób stylistycznie, gramatycznie i ortograficznie poprawny.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia.
 5. Treść zamieszczanego ogłoszenia nie może być sprzeczna z normami prawnymi, etycznymi oraz dobrymi obyczajami.
 6. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do zamieszczanych materiałów lub posiada stosowne upoważnienia zezwalające na ich używanie.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej edycji lub usunięcia ogłoszenia, jeśli dane prezentowane będą niezgodne ze stanem faktycznym.


§ 13

 1. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia ogłoszenia, jeżeli narusza ono postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
 2. a) sprzeczne z normami prawnymi, etycznymi lub dobrymi obyczajami;
 3. b) powszechne uznane za obelżywe;
 4. c) wprowadzające w błąd;
 5. d) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
 6. e) mogące podważyć zaufanie do serwisu OgloszeniaJaworzno.pl.
 7. Usunięcie ogłoszenia spowodowane okolicznościami wskazanymi w § 13 ust. 1 nie wpływa na fakt obowiązywania Umowy


ROZDZIAŁ V DANE OSOBOWE


§ 14

 1. Użytkownik, zawierając Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl – w celach związanych ze świadczoną usługą.
 2. Podanie swoich danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl administruje danymi osobowymi o którym mowa w § 14 ust. 1 – na zasadach wynikających z ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 133, poz. 883, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: dodania ich do bazy danych serwisu OgloszeniaJaworzno.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*,bądź udostępniania danych zawartych w opublikowanych Wizytówkach partnerom biznesowym Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO* Rodzaj danych osobowych przechowywanych przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl: nazwa przedsiębiorcy oraz/lub imię i nazwisko właściciela, adres siedziby lub adres oddziałów adres e-mail, nr telefonu inne dane zamieszczone w opublikowanej Wizytówce przez Użytkownika serwisu. Dane publikowane na stronie OgloszeniaJaworzno.pl są powszechnie dostępne. Możliwe źródło pochodzenia danych poza treściami dodanymi przez Użytkownika: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe.
 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia bądź usunięcia oraz ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W celu usunięcia konta wraz z danymi osobowymi prosimy o wysłanie wiadomości w temacie zaznaczając Usunięcie konta, a w treści podając login użytkownika którego dane mają zostać usunięte. Zgłoszenie należy wykonać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://ogloszeniajaworzno.pl/kontakt/.
 3. Skuteczne żądanie usunięcia danych osobowych z serwisu OgloszeniaJaworzno.pl jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z serwisu OgloszeniaJaworzno.pl.
 4. Usunięcie danych osobowych w sytuacji o której mowa w § 14 ust. 5 nie ma wpływu na fakt obowiązywania zawartej Umowy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


ROZDZIAŁ VI ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI


§ 15

 1. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszenia zamieszczonego w serwisie przez Użytkownika.
 2. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia stron transakcji zawartej w oparciu o ogłoszenie zamieszczone w serwisie.
 3. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie bierze udziału w sporach między Użytkownikami serwisu, jak również nie angażuje się w żadne czynności prawne związane z tego rodzaju sporami.
 4. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika w treści ogłoszenia nieprawdziwych, lub niepełnych informacji.
 5. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowany działaniem siły wyższej lub czynników niezależnych od serwisu.
 6. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu OgloszeniaJaworzno.pl.
 7. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.
 8. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie odpowiada za brak dostępu do serwisu spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika.


§ 16

 1. Za ewentualną szkodę polegającą na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu Umowy serwis OgloszeniaJaworzno.pl odpowiada tylko do wysokości Opłaty abonamentowej.
 2. W przypadkach o których mowa w § 16 ust. 1 serwis OgloszeniaJaworzno.pl będzie odpowiadał tylko za szkodę wyrządzoną umyślnie.


ROZDZIAŁ VII ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI 


§ 17

 1. Użytkownik serwisu OgloszeniaJaworzno.pl może zgłosić reklamację z tytułu niewykonywania, bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl zawartej Umowy.
 2. Reklamację o której mowa w § 17 ust. 1 należy zgłosić najpóźniej w terminie 14 – dni od dnia stwierdzenia przez Użytkownika faktu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania zawartej Umowy.
 3. Reklamacja o której mowa w § 17 ust. 1 musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 4. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na email podany na stronie https://ogloszeniajaworzno.pl/kontakt/.


§ 18

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ich otrzymania przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl.
 2. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, o których mowa w § 17 Regulaminu – reklamacja może nie zostać uznana.
 3. W przypadku uwzględnienia przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl reklamacji polegającej na niewykonaniu, bądź niewłaściwym wykonaniu przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl zawartej Umowy – Użytkownikowi przysługuje w stosunku do serwisu OgloszeniaJaworzno.pl roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 1/30 opłaty abonamentowej – za każdy miesiąc nie wykonywania bądź niewłaściwego wykonywania przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl zawartej Umowy.
 4. Decyzja w przedmiocie uwzględnienia, bądź nieuwzględnienia reklamacji nie może być podstawą rozwiązania, bądź odstąpienia przez Użytkownika od Umowy.


ROZDZIAŁ VIII ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY


§ 19

 1. W okresie obowiązywania Umowy obejmującej Publikację ogłoszeń o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu – strony mogą rozwiązać umowę składając oświadczenie o rozwiązaniu Umowy – ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania tej Umowy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa następuje poprzez przesłanie przez Użytkownika wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym https://ogloszeniajaworzno.pl/kontakt/


§ 20

 1. Serwis OgloszeniaJaworzno.pl ma prawo usunąć konto Użytkownika i/lub rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia usług w przypadku gdy Użytkownik:
 2. a) nie dokonał płatności Opłaty abonamentowej przez okres 30 dni;
 3. b) rażąco narusza warunki Regulaminu;
 4. c) bez podania przyczyny.


ROZDZIAŁ IX PRAWA AUTORSKIE


§ 21

 1. Wszelkie prawa do znaków handlowych, prawa autorskie, prawa do bazy danych związane z treścią stron internetowych serwisu OgloszeniaJaworzno.pl (a także organizacja i układ tych stron), wraz z kodem zastosowanego oprogramowania, należą do serwisu OgloszeniaJaworzno.pl, bądź zostały zamieszczone w serwisie OgloszeniaJaworzno.pl za zgodą podmiotów, którym te prawa przysługują.
 2. Bez uzyskania zgody serwisu OgloszeniaJaworzno.pl niedozwolone jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, użytkowanie czy powielanie w jakiejkolwiek innej formie, treści zawartych na stronach internetowych serwisu OgloszeniaJaworzno.pl w całości lub w części lub też kodu zastosowanego oprogramowania.


ROZDZIAŁ X POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 22

 1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez serwis OgloszeniaJaworzno.pl w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej https://ogloszeniajaworzno.pl/regulamin/
 2. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa podlegają prawu polskiemu.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie realizacji Umowy zawartej pomiędzy stronami podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby serwisu OgloszeniaJaworzno.pl.
 5. Ewentualna sukcesja praw i obowiązków składających się na serwis OgloszeniaJaworzno.pl nie ma wpływu na treść Umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.), a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Powrót do góry
facebook